Celcelûtiye Duası ve Kasidenin Tercümesi

vav harfinin mucizesi ve hikmeti
Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz`e (a.s.m) dedi ki: "Ya Muhammed! Rabb`in sana selam ediyor ve selamın en mükerremini sana tahsis buyuruyor. Sana bu hediyeyi ihsan buyurdu."

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (a.s.m):

"Ey kardeşim Cebrail! Bu hediye nedir?" dedi.

Cebrail Aleyhisselam: "Bu hediye, içinde İsm-i Azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük duadır." diye cevap verdi.

Peygamber Efendimiz (a.s.m): "Ey kardeşim Cebrail! Bu duanın adı nedir? Keyfiyeti nasıldır?" diye sordu.

Cebrail Aleyhisselam dedi ki: "Ya Muhammed! Bu duanın adı Bedi`dir (Celcelutiye).

İçinde en yüksek kasem ve İsm-i Azam vardır. O İsm-i Azam ki:

 • Arş-ı Ala`nın kenarına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Allah`ın arşını taşıyan melekler bu arşı kaldıramazlardı!
 • Güneşin kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, güneşin ışığı ve nuru olmazdı!
 • Ay`ın kalbine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, ay ışık veremezdi.
 • Cebrail Aleyhisselam`ın kanadına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, Hazret-i Cebrail yer yüzüne inemez, semaya çıkamazdı!
 • Mikail Aleyhisselam`ın başına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı yağmurlar ve damlalar ona itaat etmezlerdi.
 • İsrafil Aleyhisselam`ın alnına yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı sur üfleyemezdi.
 • Azrail Aleyhisselam`ın elinin üzerine yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, mahlukatın canlarını alamazdı.
 • Yedi kat göklere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi.
 • Yedi kat yerlere yazılmıştır. Eğer yazılmış olmasaydı, yedi kat yerler, şimdi olduğu gibi sabit olmazdı! Bu ismi Adem Aleyhisselam okumuştur! (İmam-ı Gazali, Celcelutiye, s.561)"
Aşağıdaki videoyu başlattıktan sonra, duayı yukarıdan aşağı kolayca takip edebilirsiniz. Rabbim yapmış olduğunuz duaları kabul ve makbul eylesin.
Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim evinden temizlenmiş olarak farz namaz için çıkarsa, onun ecri, tıpkı ihrama girmiş hacının ecri gibidir. Kim de kuşluk namazı için çıkar ve sırf bu maksadla yorulursa onun ücreti de umre yapanın ücreti gibidir. Namaz kıldıktan sonra araya lağv (dünyevi kelam) sokmadan kılınan ikinci namaz, İlliyyin denen cennetin yüce makamında yazılıdır." ~ Ebu Davud, Salat 49, (558).
bismillahirrahmanirrahim besmele yazilisi
 • Bede'tü bi bismillahi rûhî bihihtedet, İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet.
 • Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî, Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet.
 • İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen, Bi âcin mâhûcin celcelûtin celcelet.
 • Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû, Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet.
 • Ve yâ hayyü yâ kayyûmü edûke râciyen, Bi âcin eyûcin celcelûtin helhelet.
 • Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın, Bi mıhrâşin mihrâşin bihin nâru uhmidet.
 • Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin, Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet.
 • Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî, Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat.
 • Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî, Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat.
 • Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin, Bi hıkmeti mevlânel kerîi fe entakat.
 • Ehâtat biyel envâru min külli cânibin, Ve heybetü mevlânel azıymi binâ alet.
 • Fe sübhânekellâhümme yâ hayra bâriin, Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beat.
 • Fe bellığnî kasdî ve külle meâribi, Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat.
 • Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî, Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet.
 • Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın, Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytafet.
 • Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten, Ve küffe yedel a'dâi annî bi ğalmehet.
 • Elâ ve ahcübennî min adüvvin ve hâsidin, Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet.
 • Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın, Bi kuddûsin berkûtin bihiz zulmetüncelet.
 • Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî, Bi nûri eşmehın celyâ serîan kadinkadat.
 • Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen, Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet.
 • Ve emnahnî yâ zel celâli kerâmeten, Bi esrâri ılmin yâ haliymü bikencelet.
 • Ve hallısnî min külli hevlin ve şiddetin, Eyâ câbiral kalbil kesiyri minel habet.
 • Ve ahrisnî yâ zelcelâli bi kâfi kün, Bi nassı hakıymin kâtııs sırri esbelet.
 • Ve sellim bi bahrin ve a'tınî hayra berrihâ, Fe ente melâzi vel kürûbi bikencelet.
 • Ve subbe aleyyer rizka sabbete rahmetin, Fe ente racâül âlemiyne velev tağat.
 • Ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvvena, Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet.
 • Ve fi havsemin mea devsemin ve berâsemin, Tehassantü bil ismil azıymi minelğalet.
 • Ve a'tıf kulûbel âlemiyne bi esrihâ, Aleyye ve elbisennî kabûlen bi şelmehet.
 • Ve yessir ümûrana yâ ilâhî ve a'tınâ, Minel ızzi vel ulyâ bi şemhın ve eşhamet.
 • Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ, Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset.
 • Ve bâriklenallâhümme fi cem'ı kesbinâ, Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat.
 • Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın, Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet.
 • Neruddü bikel a'dâe min külli vichetin, Ve bil ismi termîhim minel bu'di bişşetet.
 • Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men, İleyhi seat dabbül felâti ve kad şeket.
 • Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî, Fe fülle lemîmel ceyşi in râme bî abet.
 • Ve küffe cemiyâl mudırrîne keydehüm, Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet.
 • Fe yâ hayra mes'ûlin ve ekrame men a'ta, Ve yâ hayra me'mûlin ilâ ümmetin halet.
 • Ekıd kevkebî bil ismi nûran ve behceten, Meded dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet.
 • Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin, Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet.
 • Bi ta'dâdi ebrûmin ve simrâzi ebramin, Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket.
 • Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten, Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat.
 • Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın, Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet.
 • Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen, Bi tamtâmin mihrâşin li nâril ıdâ semet.
 • Bi hâlin ehîlin şel'ın şel'ûbin şâliın, Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet.
 • Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet, Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat.
 • Enûhın bi yemlûhın ve ebrûhın uksimet, Bi temliyhı âyâtin şemûhın teşemmehat.
 • Ebâzîha beyzûhın ve zeymûhın ba'dehâ, Hamârûhı yeşrûhın bi şerhın teşemmehat.
 • Bi belhın ve simyânin ve bâzûhın ba'dehâ, Bi zeymûhın eşmûhın bihil kevnü ummirat.
 • Bi şelmehatin akbil düâi ve kün meıy, Ve kün lî minel a'dâi hasbî fe kad beğat.
 • Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ, Ve yâ aytalâ hatlür riyâhı tehalhalet.
 • Bikel havlü ves savlüs şedîdü li men etâ, Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet.
 • Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ, Bi tâsim mîmin lis seâdetıkbelet.
 • Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ, Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet.
 • Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ, Hımâyetünâ minhel cibâlü tezelzelet.
 • Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba'dehâ, Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet.
 • Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ, Ve fî sûretil en'âmi ven nûri nüvvirat.
 • Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ, Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet.
 • Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ, İlâ mecmeıl ervâhı ver rûhı kad alet.
 • Bi sirri havâmîmil kitâbi cemîıhâ, Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet.
 • Bi amme abese ven nâziâti ve târikın, Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet.
 • Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin, Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat.
 • Ve bizzâriyâtiz zerri ven necmi iz hevâ, Ve bıkterabet liyel ümûru tekarrabet.
 • Ve fî süveril kur'âni hızben ve âyeten, Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet.
 • Fe es'elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî, Alâ külli mâ enzelte kütben tefaddalet.
 • Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin, Asbâvüsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat.
 • Bi sirri büdûhın exhezetın betadin zehecin, Bivâhıl vehâ bil fethı ven nasri esreat.
 • Bi nûri feceşin mea sazhazin yâ seyyidî, Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet.
 • Bi hakkı fekacin mea mahmetin yâ ilâhena, Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet.
 • Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat, Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet.
 • Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ, Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet.
 • Hurûfün bi ma'nâhâ lehel fadlü şürrifet, Meden dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet.
 • Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî, Tevesseltü bil âyâti cem'an bi mâ havet.
 • Fetilke hurûfün nûri fecma' havâssahâ, Ve hakkık meânîhâ bihil hayru tümmimet.
 • Vahdurnî avnen hadîmen müsehharan, Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet.
 • Fe sehhır lî fîhâ hadîmen yütıy'uni, Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet.
 • Ve es'elüke yâ mevlâye fismikellezî, Bihî izâ düıye cem'ul ümûri teyesserat.
 • İlâhi ferham da'fi vağfirlî zelleti, Bi mâ kad deatkel enbiyâü ve tevesselet.
 • Eyâ hâlikıy yâ seyyidî ıkdı hâcetî, İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet.
 • Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ, Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat.
 • Fe cüd va'fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin, Alâ abdikel miskîni min nazratin abet.
 • Ve veffıknî lil hayri ves sıdkı vettükâ, Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet.
 • Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba'de mâ, Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet.
 • Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî, Ve sekkıl mevâzînî bi lutfike in eraddet.
 • Ve cevviznî haddes sırâtı mûhervilen, Vahminî min harri nârin ve mâ havet.
 • Ve sâmıhî min külli zenbin ceneytühû, Vağfir hatıy'atiyel ızâme ve in alet.
 • Fe hâzâ havâtimühünne men kad hassastühâ, Bi sirrin minel esrâri fil levhı ünzilet.
 • Selâsü ısıyyin suffifet ba'de hâtemin, Alâ ra'sihâ mislüs sihâmi tekavemmet.
 • Ve mîmün tamîsün ebteru sümme süllemü, Ve fi vasatihâ bil cerrateyni teşerbeket.
 • Ve erbeatün tühkil enâmile ba'dehâ, Tüşîru ilel hayrâti ver rızka cümmiat.
 • Ve hêün şekıykun sümme vâvün mükavvesün, Ke ünbûbi haccâmin mines sirri kad havet.
 • Ve evâhıruhâ mislül evâili hâtemün, Humâsiyyü erkânin bihis sirru kad havet.
 • Fe addilhü min ba'di aşrin selâseten, Ve lâ tekü fî ıhsâihâ mütevehhimet.
 • Selâsün minet tevrâti lâ şekke erbeu, Ve erbeun min incîli ıysebnü meryemet.
 • Ve hamsün minel kur'âni hünne temâmühâ, İlâ külli mahlûkın fesıyhın ve ebkemet.
 • Fe hâzâ ismüllâhi celle celâlühû, Ve esmâühû ındel beriyyeti kad samet.
 • Fe hâzâ ismüllâhi yâ kâriüntebih, Ve lâ tertedid teblî li rûhıke bil habet.
 • Fe hâzâ ismüllâhi yâ câhilu'tekıd, Ve iyyâke teşkük tetlüfür rûha ve elcetet.
 • Fe huz hâzihil esmâe hakkan ve ahfihâ, Fe fîha minel esrâri mâ lâ bihî levet.
 • Bihel ahdü vel mîsâku vel va'dü vel likâ, Ve bil miski vel kâfûri hakkan kadıhtemet.
 • Ve lâ tu'tı zel esmâi yevmen li câhilin, Ve lev kâne mea ünsâ le kânet bihî semet.
 • Fe in kâne hâmilühâ minel havfi hâriben, Fe akbil ve lâ tahşel mülûke bi mâ havet.
 • Fe in kâne masrûan minel cinni vâkıan, Fe hâmîme harfül ayni yâ sâhu kuttıat.
 • Fe tersimü min fevkıl cebîni hurûfehâ, Fe hâ hiye ismüllâhi cemiy'an tefaddalet.
 • Ve in kâne insânen yehâfü adüvvehû, Ve lâ tahşe min be'sil mülûki velev tağat.
 • Fe in kâne hâzel ismü fî mâli tâcirin, Fe emvâlühû bil hayri vel cûdi kad nemet.
 • Ve in künte hâmilehâ minel havfi hâriben, Fe akbil ve lâ tahşe fe te'men minel habet.
 • Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû, Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet.
 • Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf, Ve düs külle erdın bil vühûşi teammerat.
 • Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ, Ve lâ esedün ye'ti ileyke bi hemhemet.
 • Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta'ni hancerin, Ve lâ tahşe min rumhın ve lâ şerrin eshemet.
 • Cezâ men karae hâzâ şefâatü ahmedâ, Ve yuhşeru fil cennâti mea hûrin huffifet.
 • Va'lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn, Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat.
 • Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin, Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat.
 • Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin, Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet.
 • Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim, Ke addi nebâtil erdı ver riyhı mâ serat.
 • Ve salli salâten temleül erda ves semâe, Kevebli ğamâmin ma' ruûdin tecelcelet.
 • Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî, Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet.
 • Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen, Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat.
 • Ve sellim alel athâri min âli hâşimin, Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet.
 • Verda yâ ilâhî an ebî bekrin mea umera, Verda alâ osmâne mea hayderis sebet.
 • Kezal âlü vel ashâbü cem'an cemîuhüm, Meal evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet.
 • Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin, Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat.
Celcelutiye Kasidesi Tercümesi

Rahman ve Rahîm olan Allah adıyla...
 • Sırların hazinesi olan “Bismillah” ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşfederim.
 • Ardından mahlûkatının en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldırıcısı Hz. Muhammed(sav)’e salât getiririm.
 • İlahi! Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi ve Kadir isimlerini şefaatçi kılıp niyazla Senden istiyorum!
 • Kadri muazzam olan ismin hürmetine Senden niyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştır!
 • Ya Hayy, ya Kayyum! Allah, Ehad, Bedi ve Basıt isimlerini şefaatçi kılarak ve ümitle Sana yalvarıyorum.
 • Ey yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allahım! Sabit, Cebbar isimlerinin hakkı, uyumaz sıfatın ve ateşleri söndüren Halim ismin hürmeti için!
 • Ey çabuk imdada koşan Rabbim! Allah, Ehad isimlerin ve dualara süratle cevap veren Bedi ismin hürmetine Sana yalvarıyorum.
 • Kayyum ismin hürmetine, kalbimi ondaki kirlerden temizleyerek ihya et! Ona Senin sırrın yerleşip ışık saçsın.
 • O sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın.
 • Kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu Kerim olan Mevla’mızın hikmet incileriyle dile getirsin.
 • Her yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevla’mızın heybeti bizi kaplasın.
 • Sen her türlü noksandan münezzehsin, ey yaratma ve yoktan her an çoklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten Allahım.
 • Bir araya getirilmiş heca harflerinin hakkı için beni maksadıma ve her türlü ihtiyaçlarıma erdir.
 • Yüce ismi azamın ve Kuran’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine,
 • Nurlardan üzerime ışık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hâkiminle kalbimin cansızlığını ihya eyle.
 • Ne olur ism-i cebbarınla bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden çektir.
 • Kadri yüce, Selam, Aziz ve celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden koru.
 • Bunu, Celal, Rauf, Münezzeh, Kudüs ve kendisiyle karanlıkların dağıldığı Rahim isimlerinin nuruyla lütfet.
 • Ey Rabbim! O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi süratle yerine getir. 
 • Ma’bud, Hu, Samed ve Şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce! Kâfi isminle işlerimi kolaylaştır.
 • Ey Celal sahibi! Ve ey Halim! Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırrıyla bana bir ikram lütfeyle!
 • Sırları kesin ve inkişaf etmiş Kuran-ı Hâkim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.
 • Ey Celal sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp saran! “Kün=ol” fiilinin “Kaf”ı hürmetine beni koru!
 • Tehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selamet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım ve sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.
 • Rahmet olan yağmurun sağanak hali gibi üzerime rızık yağdır. Her ne kadar günahta aşırı da gitseler âlemlerin ümidi yalnız sensin.
 • Ey Celal sahibi’ Basir ism-i şerifin hürmetine düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör ve konuşamaz eyle.
 • Âlim ve Gani isimlerinle beraber Sabur isminin de kal’asına sığınarak, yanlışlıktan korunurum.
 • Baştan başa bütün mahlûkatın gönüllerini bana lütfun ile çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbuliyet elbisesini giydir.
 • Ya ilahi! Selam ism-i şerifin hürmetine işlerimizi kolaylaştır ve bize izzet ve yücelik ver.
 • Üzerimize af örtüsünü ger ve kalplerimize şifa ver. Kalpleri manevi hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız sensin.
 • Allahım! Hu ism-i şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve güçlük düğümlerini çöz de rahatlayalım.
 • Ey gerçek Mabud, Ya Hu ve Ya Hayre’l-halıkîn! Ve ey bizim için rızıklar Onun cömertliğinden coşup gelen.
 • Her yönden gelen düşmanı senin yardımınla defederiz. Sen de isminle onlara uzaktan atar ve onları dağıtırsın.
 • Ey Celal sahibi! Çöl kelerinin, yanına koşarak gelip şikayetini arz ettiği Zat(Hz. Muhammed)’in şanı hürmetine onları yüzüstü ve yardımsız terk et.
 • Ya ilahi! Benim ümidim ve seyidim yalnız sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini dağıt.
 • Kesin yeminlerin ve muhtevaları hürmetine bütün zararlıların tuzaklarını benden defet.
 • Ey eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi.
 • Ey gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nur! İsminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir.
 • Nurun kandili gizli fakat açık bir biçimde tutuşturulur. Kandiller kandili gizli olarak nurlanır.
 • İzzet, azamet, celal ve Kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zat-ı Rahim’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.
 • Ma’bud-u bilhak (el-ilah) Hu, Samed, Zu’l-Batş (düşmanlarını kıskıvrak yakalayan) Cebbar (hükmüne karşı konulmaz) ve Halim olan Zatın yardımıyla (o nur) düşmanlarının ateşini bastıracak.
 • Gerçek Ma’bud, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemil, Vedud ve Mucib olan Zatın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.
 • Hak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.
 • Ey Rab ve Rahman olan Allahım! Hiç şüphesiz sen Hak Ma’budsun! Ey kuvvetli mededkârım! Şiddetli fırtınalar peşi peşine kopmaktadır.
 • Kâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetli hücum gerçekleştirmek ancak senin yardımınladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.
 • Tâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn (Neml) ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara) sureleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol.
 • Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem) ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.
 • Hâ Mîm Ayn Sîn Kâf (Şû Râ) suresi bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.
 • Kâf, Nûn ve Hâ Mîm sureleri hürmetine bu himayeyi gerçekleştir. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır.
 • Elif Lâm ile başlayan sureler, Nisa suresi, Maide suresi, En’am suresi ve nurlu kılınmış Nur suresi hürmetine…
 • Elif Lâm Râ ile başlayan (Yunus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sureleri sırrı ve İsm-i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.
 • Elif Lam Mim Ra (Rad) suresiyle yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim.
 • Amme, Abese, Naziat, Tarik, Ve`s-Semai Zatilburuci ve Zilzal sureleri hürmetine.
 • Tebareke, Nun, Seele Sailün, Tehmiz (Hümeze), Ize`ş-Şemsu Kuvvirat sureleri hakkı için...
 • Zariyat, Necm ve Kamer sureleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın.
 • Hizb hizb, ayet ayet okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur`an sureleri hakkı için.
 • Ey Mevla’m! Kendilerine kitap indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan fazlını diliyorum.
 • O harfler Merih yıldızı gibi yüksek ve âlidir. Asa-yi Musa ismiyle karanlıklar dağılır.
 • Bunların sırrını kendime şefaatçi ederek Senden niyazda bulunuyorum. Bu, insanların kendisiyle doğru yolu bulduğu zillet ve tevazu sahibi birinin tevessülü gibi olsun.
 • Ey merhametli Rabbim! Bunlar öyle harflerdir ki, manaları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük kendilerine bahşedilmiş ve yüceltilmişlerdir.
 • Ey Allahım! Gerçekten bütün ayetler ve ihtiva ettikleriyle Sana tevessülde bulunarak yalvardım.
 • İşte onlar, nur harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini (bende) topla, manalarını gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.
 • Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla sıkıntım ortadan kalksın.
 • Ümmü`l-Kitap olan Fatiha suresi ve arkasından gelen sureler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kil.
 • Ey Mevla’m! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle (ism-I A`zam) Sana yalvarıyorum.
 • İlahi! Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.
 • Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim)! İhtiyacımı yerine getir! İşlerim sana havaledir.
 • Ya Rabbi! Hz. Muhammed (sav)`I ve burada cemedilen güzel isimlerini şefaatçi kılarak Senden niyaz ediyorum.
 • Ya ilahi! Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan tevbe etmeyi şu miskin kuluna lütfeyle ve hatasından geç!
 • Beni hayır, ihlâs ve takvaya muvaffak kil ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine sakin eyle.
 • Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda bana merhametli ol ve böylece o karanlık nura açılsın.
 • Ya ilahi! Ne olur, Mahşerde amel sahifemi lütfunla ak eyle! Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi ağır getir.
 • Beni, keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindekilerden koru.
 • İşlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı bağışla.
 • Ey kadri yüce ismi taşıyan! Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selamete erdin.
 • Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşi ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir!
 • Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!
 • Ne bir yılandan korkarsın, ne de bir akrep görürsün. Ne de bir aslan gürleyerek sana gelir.
 • Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma!
 • Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed'in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.
 • Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah'ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.
 • Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi et ki zulüm ve tecavüzden kurtulasın.
 • Yâ İlâhî! Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Mustafa'ya salât eyle.
 • O seçilmiş Muhammed'e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgâr adedince salât eyle!
 • Parıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!
 • Bizzat Hz. Allah'ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.
 • O halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.
 • Âl-i Hâşim'den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle!
 • Yâ İlâhî! Hz. Ebû Bekir ve Ömer'den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar'dan da (Allah'ın Arslanı Hz. Ali'den) razı ol!
 • Aynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol!
 • Bu, Hz. Muhammed'in (a.s.m.) amcası oğlu Hz. Ali'nin sözleridir. Onda mahlûkat için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.

0/Konu hakkında ne düşünüyorsun?

Daha yeni Daha eski